უბნების რაოდენობა, სადაც ხმის მიცემა წუთში > 3 (17:00-20:00)

ოლქში საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომელთა საარჩევნო ყუთში წუთში 3-ზე მეტი ბიულეტენი ხვდება 15:00-დან 20:00 საათებში .

წუთში 3-ზე მეტი ბიულეტენის მოხვედრა საარჩევნო ყუთში მიანიშნებს ამომრჩეველთა ხმების გაყალბების რისკზე.


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელახალი არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.